วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024

About TJGGA ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย (TJGGA : Thai Junior Golfer Guardian Association) เดิมคือ ชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย (JGC : Junior Golfer Guardian Club) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 สืบเนื่องมาจากผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย นั้นมีความสนใจที่จะร่วมสนับสนุนภาครัฐในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในด้านเยาวชนของชาติ ที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนทุกกลุ่มให้ รักกีฬา ดูกีฬาอย่างต่อเนื่อง และรวมตัวเป็นประชาคมเครือข่ายกีฬาทุกระดับ จนไปถึงการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งสมาชิกชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะให้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นเพื่อวางแผนส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬากอล์ฟในระดับเยาวชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาฝีมือและสร้างประสบการณ์ ร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนท์ระดับสากล และก้าวไปสู่เส้นทางของการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคต ในปี 2551 ชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทยจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย (TJGGA : Thai Junior Golfer Guardian Association) ขึ้นอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย (TJGGA : Thai Junior Golfer Guardian Association) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ   เยาวชนไทย

2. สร้างและส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนการสงเคราะห์ ช่วยเหลือกันและกันระหว่างสมาชิก พร้อมทั้งส่งเสริม และประกอบกิจการด้านการกุศลอันจะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการแก่นักกอล์ฟเยาวชนไทย ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

4. ให้ความสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรกอล์ฟเยาวชนไทยเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

5. สร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพ ประสานประโยชน์ระหว่างสถาบันผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชน กับชมรมกอล์ฟ องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่นักกอล์ฟเยาวชนไทย

6. สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักกอล์ฟเยาวชนตามความเห็นชอบของสมาคมโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือการหารายได้ที่มีกำไร ซึ่งการรับบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของจะนำมาใช้เป็นทุนในการทำกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น

7. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่งเสริมการกุศล การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS ให้เป็นผู้จัดการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนไทย ชายและหญิง อายุ 10  18 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในทุกๆ ปี ทาง สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย จะทำการจัดการแข่งขัน Optimist Junior Golf Qualifying Tournament (Thailand) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประจำทุกปี  ที่ผ่านมา นักกอล์ฟเยาวชนไทยที่เป็นตัวแทนของสมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย นั้นสามารถคว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อาทิ เอรียา จุฑานุกูล (รุ่นอายุ 10 -11 ปีโมรียา จุฑานุกูล (รุ่นอายุ 12  13 ปี) และสามารถคว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งสองคน นอกจากนี้ยังมีเยาวชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่เดินทางไปแข่ง THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถคว้าแชมป์มาได้และปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จในอาชีพกอล์ฟอีกหลายราย

ตั้งแต่ปี พ.. 2560 ทางสมาคมฯเห็นว่าควรที่จะสร้างความแข็งแกร่งและประสบการณ์ให้กับเยาวชนให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับเยาวชนทั่วโลก ทางสมาคมฯจึงได้จัดการแข่งขัน TJGGA Junior Golf Talent ขึ้น โดยจัดการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนน Ranking ปีละ 6 ครั้ง เพื่อคัดเยาวชนที่มีฝีมือเพื่อไปแข่งขัน THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS ที่สหรัฐอเมริกา และที่สำคัญก็คือการสร้างความแข็งแกร่ง และ ประสบการณ์ในการแข่งขันในรูปแบบของ THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS ซึ่งผลจากการบริการจัดการดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนจาก สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ทำให้เยาวชนที่ผ่านการเก็บคะแนน Ranking ดังกล่าว สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ในประเภท Girl 10-12 ปี และ Girl 13-14 ปี

อลิศา อินทร์ประสิทธิ แชมป์ Optimist Girl 10-12 Year 2018

ส่วนในรุ่นอายุอื่นๆทั้งชายและหญิงก็สามารถทำคะแนนในลำดับต้นๆของการแข่งขัน THE OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS และผลต่อเนื่องจากการไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่านักกอล์ฟเยาวชนไทยได้รับการทาบทามจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสำคัญๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทุนการศึกษาในการเรียนต่อและและเล่นกอล์ฟในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากนักกอล์ฟเยาวชนไทยจะได้เรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของกีฬากอล์ฟของโลกอีกด้วย สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทยจึงมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นเลิศในกีฬากอล์ฟระดับมาตรฐานให้กับเยาวชนและสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและวิชาชีพต่อไปในอนาคต              ด้วยศักยภาพของเยาวชนไทยในกีฬากอล์ฟ ณ ปัจจุบัน ได้พัฒนาและประสบความสำเร็จในเส้นทางนักกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทาง สมาคมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทย เล็งเห็นว่า หากให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านกอล์ฟให้กับเยาวชนไทย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแล้ว ในอนาคตเราจะมีบุคลากรทางกีฬาที่เปี่ยมด้วยฝีมือและคุณภาพก้าวสู่เส้นทางกอล์ฟอาชีพได้อย่างแน่นอน